Arbeidsvoorwaardenonderzoek
bid - en tenderprofessionals
2019

Appeldoorn Tendermanagement brengt met het arbeidsvoorwaardenonderzoek de huidige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van bid- en tenderprofessionals in Nederland in kaart. De resultaten die hier worden gepresenteerd zijn gebaseerd op 191 bid- en tenderprofessionals die hebben deelgenomen aan het onderzoek.

De resultaten geven bid- en tenderprofessionals een goed beeld van hun marktwaarde. Hiernaast bieden de resultaten voor werkgevers betrouwbare input bij het creëren en inschalen van nieuwe vacatures. Door dit onderzoek tweejaarlijks te herhalen, heeft Appeldoorn Tendermanagement de ambitie om de trends en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden binnen het vakgebied inzichtelijk te maken.

Het onderzoek heeft betrekking op alle bid- en tenderprofessionals die vanuit een dienstverband betrokken zijn bij het inschrijven op (Europese) aanbestedingen en overige offertetrajecten. Hierbij zijn calculators/pricing specialisten buiten het onderzoek gelaten.

Check out the results > scroll
salaris calculator

Salaris
calculator

De salaris calculator is een tool waarmee bid- en tenderprofessionals hun salaris kunnen vergelijken met dat van andere collega's op basis van dezelfde functie en persoonlijke kenmerken. De calculator is ontwikkeld op basis van factoren die een oorzakelijk verband hebben op de hoogte van het bruto maandsalaris.

Door onderstaande gegevens in te vullen kun je jouw (fulltime) maandsalaris vergelijken met dat van andere bid- en tenderprofessionals. Let wel, het gaat hier om een vergelijking met het gemiddelde salaris van een bid- of tenderprofeessional die heeft deelgenomen aan het arbeidsvoorwaardenonderzoek en die een aantal factoren gemeen heeft.

Ja
Nee
Ja
Nee

Brutosalaris

Het gemiddelde bruto (fulltime) maandsalaris onder bid- en tenderprofessionals (uitgezonderd management functies) is € 4.415,-. Ten opzichte van voorgaande jaren is dit een lichte daling. Het minimale en maximale bruto maandsalaris is wel gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.

Zoals te zien is in de grafieken, stijgt het bruto (fulltime) maandsalaris naarmate de leeftijd en ervaring toenemen. Verder is te zien dat het gemiddelde brutosalaris hoger is voor leidinggevende dan voor niet-leidinggevende functies. Uit de resultaten blijkt ook dat over het algemeen mannen meer verdienen dan vrouwen. Bid- of tenderprofessionals die werkzaam zijn binnen de sector werken (bouw) verdienen gemiddeld meer vergeleken met collega’s in de leveringen en diensten sector.

Bonusregeling

65% van de respondenten heeft een bonusregeling. Vergeleken met 2017 is dit percentage met 4% gedaald. Een opvallend verschil in het percentage bonusregeling is tussen bid- en tenderprofessionals die wel de verantwoordelijkheid hebben om te evalueren met de aanbestedende dienst en degene die deze verantwoordelijkheid niet hebben. Van de bid- en tenderprofessionals die evalueren heeft 70% een bonusregeling. Van de bid- en tenderprofessionals die niet de evaluerende taak hebben, heeft slechts 47% een bonusregeling.

Gemiddelde bonusbedrag

Het gemiddelde bonusbedrag onder respondenten is € 5.754,-. Ten opzichte van 2017 is dit bedrag met 14% gestegen. In 2017 was het gemiddelde bonusbedrag € 5.047,-. Er zijn 9 bid- of tenderprofessionals met een bonsuregeling die geen bonus hebben ontvangen in 2018. Het hoogst genoteerde bonusbedrag bedraagt € 30.000,-.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

De top 5 secundaire arbeidsvoorwaarden bestaat uit: laptop, smartphone, mogelijkheid tot thuiswerken, collectiviteitskorting en bijdrage aan pensioen. Deze top 5 is onveranderd gebleven ten opzichte van 2017. Naarmate het salaris toeneemt, krijgen meer bid- en tenderprofessionals de beschikking over een (lease) auto of OV abonnement. Ditzelfde geldt voor een onkostenvergoeding. Opvallend is ook dat respondenten in dit onderzoek met een leeftijd boven de 40 vaker de beschikking hebben over een (lease) auto of OV abonnement, (korting op) sportabonnement, de mogelijkheid tot kopen van extra vrije dagen en een onkostenvergoeding.

Vrije dagen

Bid- en tenderprofessionals binnen dit onderzoek hebben gemiddeld 30 verlofdagen per jaar (vakantiedagen en ADV dagen opgeteld). Dit aantal is niet veranderd ten opzichte van 2017. Respondenten binnen de werken sector hebben gemiddeld 7 vrije dagen extra vergeleken met collega's uit de leveringen en diensten sector.

Persoonlijke ontwikkeling

57% van de bid- en tenderprofessionals heeft het afgelopen jaar een cursus gevolgd op kosten van de werkgever. Ten opzichte van 2017 is dit een daling van 5% maar ten opzichte van 2015 is er geen verschil. Van de respondenten die een cursus hebben gevolgd, geeft 48% aan dat het een cursus was gericht op vakinhoudelijke kennis. In 15% van de gevallen ging het om een cursus gericht op persoonlijke vaardigheden. Cursussen en opleidingen waarbij zowel inhoud als persoonlijke skills aan bod zijn gekomen zijn door 37% van de respondenten gevolgd.

Wat heb je liever?

Wij hebben de respondenten gevraagd een keuze te maken tussen een hoger salaris enerzijds en bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden anderzijds. Uit de resultaten is gebleken dat alleen de mogelijkheid tot thuiswerken vaker is verkozen boven een hoger salaris.

Met name de mogelijkheid tot thuiswerken wordt gewaardeerd onder bid- en tenderprofessionals. Deze conclusie sluit goed aan bij de top 5 van secundaire arbeidsvoorwaarden die bid- en tenderprofessionals daadwerkelijk hebben.

Work-life balance

Overuren

Van de bid- en tenderprofessionals met een leidinggevende functie werkt 75% meer dan 5 uur per week over. Daarentegen, voor bid- en tenderprofessionals zonder leidinggevende functie ligt dit percentage op 46%.

Stress

Uit de cijfers blijkt dat respondenten die "helemaal geen" tot "weinig" stress ervaren, gemiddeld minder overuren maken dan collega's die "veel" tot "heel veel" stress ervaren. Zo blijkt dat van de bid- of tenderprofessionals met "helemaal geen" tot "weinig" stress 40% meer dan 5 uur per week overwerkt. Dit percentage stijgt naar 76% voor de bid- of tenderprofessionals met "veel" tot "heel veel" stress ervaring.

Work-life balance

Het gemiddelde cijfer dat bid- en tenderprofessionals aan hun work-life balance geven is een 7.2. Er zijn 15 respondenten die hun work-life balance als onvoldoende beschouwen en het cijfer 5 of lager hebben gegeven. Daarentegen zijn er 4 respondenten die hun work-life balance waarderen met het hoogste haalbare cijfer 10.

De hoeveelheid overuren en de mate waarin respondenten stress ervaren hebben beide een sterk effect of de hoogte van het work-life balance cijfer. Binnen de groep die tot 5 uur per week overwerkt, geeft 60% hun work-life balance een 8 of hoger. Voor de groep die meer dan 5 uur per week overwerkt daalt dit percentage naar 31%. Kijkend naar de relatie tussen het work-life balance cijfer en de mate van stress ervaring, is te zien dat bid- of tenderprofessionals die "helemaal geen" tot "weinig" stress ervaren, gemiddeld een 8.1 geven voor hun work-life balance. Voor de respondenten die "veel" tot "heel veel" stress ervaren, daalt het gemiddelde cijfer naar een net voldoende van 5.7.

Tevredenheid arbeidsvoorwaardenpakket

Het gemiddelde rapportcijfer dat de respondenten geven aan hun arbeidsvoorwaardenpakket is een 7.5. Dit is hetzelfde cijfer als twee jaar geleden. In totaal zijn er 10 respondenten die een onvoldoende (5 of lager) geven voor hun arbeidsvoorwaardenpakket. Voor 4 respondenten kan het pakket niet beter, zij gaven een 10.

Uit de resultaten blijkt dat de hoogte van het cijfer deels afhankelijk is van de hoogte van het bruto maandsalaris. Zo is het gemiddelde salaris van respondenten die een 8 of hoger gaven € 5.191,-, terwijl het gemiddelde salaris van respondenten dat een 6 of lager gaf € 3.875,- bedraagt.

Er zijn ook een aantal arbeidsvoorwaarden die beter gewaardeerd worden vergeleken met andere arbeidsvoorwaarden. Zo blijkt uit de cijfers dat het hebben van een Auto of OV abonnement en het hebben van de mogelijkheid tot het kopen van extra vrije dagen beide een positief effect hebben op de waardering van het totale arbeidsvoorwaardenpakket.

Informatie

Appeldoorn Tendermanagement is een gespecialiseerd adviesbureau dat organisaties begeleidt en adviseert bij alle denkbare vraagstukken over (Europese) aanbestedingen. Of het nu gaat om het verzorgen en begeleiden van een inschrijvingstraject of het bemiddelen bij het vinden van de juiste bid- of tenderprofessionals voor uw organisatie. Consider it done.

Het volledige rapport opvragen?

Floris van der Heijden
Consultant/partner bij Appeldoorn Tendermanagement

T 013-5444312 E floris@appeldoorntm.nl